ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

ԻՄՈՒՆԱԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ, ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

ԻՄՈՒՆԱԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

ԻՄՈՒՆԱԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՄՈՒՆԱԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐԻ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

ԱՆՎՏԱՆԳ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Հետպատվաստումային անբարեհաջող դեպքերի վարում սույն մեթոդական ցուցումները նախատեսված են բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների (այսուհետև՝ ԲԿ), անկախ կազմակերպաիրավական ձևից բուժաշխատողների համար, որոնք իրականացնում են երեխաների, դեռահասների և մեծահասակների պատվաստումներ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության բնագավառի պետական լիազոր մարմնի մասնագետների համար:

ՀԵՏՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄԱՅԻՆ ԱՆԲԱՐԵՀԱՋՈՂ ԴԵՊՔԵՐԻ ՎԱՐՈՒՄ

Պատվաստումների հակացուցումների վարման սույն մեթոդական ցուցումները նախատեսված են բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների (այսուհետև՝ ԲԿ) բուժաշխատողների համար, որոնք իրավունք ունեն իրականացնելու երեխաների, դեռահասների և մեծահասակների պատվաստումներ:

ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

Աշխարհում շատ վարակիչ հիվանդություններ կարելի է կանխարգելել պատվաստումների միջոցով` իմունականխարգելման ազգային ծրագրի իրականացման շրջանակներում: Այդ նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է ապահովել վարակիչ հիվանդությունների դեմ պատվաստումներում նպատակային քանակակազմերի 95%-ից ոչ ցածր ընդգրկվածություն, ինչպես ազգային, այնպես էլ` տարածաշրջանային մակարդակներում:

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ ԿԱՏԱՐՈՂԻ ՀԱՄԱՐ